Стандартни Срокове и Условия на Продажба и Доставка (в сила от 01 Юни 2016 година)

1. ОБХВАТ НА СТАНДАРТНИТЕ СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ.
Настоящите Стандартни Срокове и Условия на Продажба и Доставка („ССУПД“)се прилагат за всички продажби-доставки на КОМПАНИЯТА (Продавач) към трети лица (Купувачи), освен в случаите, когато Продавачът и Купувачът изрично и писмено са договорили за конкретна продажба и доставка срокове и условия, различни от визираните по-долу. Всякакви други Общи условия за Продажба и Доставка, включително такива на Купувача или на трети лица, ще се считат за ирелевантни, освен при изричното писмено съгласие на Продавача.
2. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА.
Продавачът се задължава:
(а) да достави стоките при условията и в сроковете, посочени в договора или офертата;
(б) да достави стоките в стандартна за този вид стоки опаковка, подходяща да предпази стоките от повреди по време на транспортиране, товарене и разтоварване, съответстваща на вида и начина на транспортиране;
(в) да издаде на името на Купувача фактура, съгласно изискванията и сроковете по ЗДДС и ППЗДДС;
(г) да предостави на Купувача при доставката инструкции за употреба и всякакви други документи, необходими за използването на стоките (ако има такива);
(д) да предостави на Купувача при поискване копия от всички необходими документи: съдебна регистрация, регистрация по ЗДДС, актуален данъчен адрес и електронна поща;
(е) да информира Купувача относно претенции на трета страна към стоките, ако има такива.
3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА.
Купувачът се задължава:
(а) да приеме стоките при доставката и да подпише приемо-предавателен протокол;
(б) да извърши проверка за количеството, качеството и комплектността на доставените стоки и за наличието/отсъствието на липси и явни дефекти.
(в) да заплати получените стоки, чрез банков превод в полза на Продавача, в срок до 15 (петнадесет) дни от датата на доставката по банковата сметка на Продавача, изписана на фактурата, или при необходимост – по друга банкова сметка, указана от Продавача. Срокът за плащане по всяка доставка е указан в съответната фактура, издадена от Продавача. Плащането се счита за извършено на датата на постъпване на цялата сума по съответната фактура по банковата сметка на Продавача.
(г) да инструктира своевременно своите служители или клиенти относно подходящото приложение и безопасната употреба на продуктите, доставени от Продавача.
4. РЕКЛАМАЦИИ.
4.1. Рекламации за всяка извършена доставка се подават в писмен вид (на адрес: 1700 София, ул. Акад. Борис Стефанов 16, факс № +359 2 886 5795 и/или електронна поща: claim@irbis.bg) в срокове, както следва:
(а) За липси – в момента на приемане на стоките – чрез отбелязване в приемо-предавателния протокол;
(б) За явни качествени дефекти – в момента на приемане на стоките – чрез отбелязване в приемо-предавателния протокол, а в случаите на по-големи количества или при обективна невъзможност за извършване на обстойна проверка – не по-късно от 10 (десет) работни дни от датата на доставката.
(в) За скрити качествени дефекти – в срока на годност на съответната стока, но не по-късно от 1 (една) година от датата на доставката.
4.2. При констатиране на недостатъци в качеството, Купувачът е длъжен да уведоми Продавача с писмено известие в рамките на горевизираните срокове. Продавачът е длъжен в седемдневен срок от получаване на уведомлението да отговори на Купувача дали приема рекламацията. При възникване на разногласие между Продавача и Купувача относно наличието на недостатъци в качеството, Купувачът е длъжен незабавно да инициира за своя сметка проверка за качеството. Проверката се извършва от специализирана независима оторизирана контролна организация/институция, която издава надлежния констативен акт за съответната проверка с посочени методи, способи и режими на изследването, и резултати от изпитанията.
В този случай Продавачът е длъжен за своя сметка да отстрани дефектите в срок до 60 (шестдесет) дни от датата на одобреното от него получено писмено известие (рекламация) от Купувача или от датата на получаване на надлежния констативен акт за съответната проверка, визиран по-горе, удостоверяващ наличието на недостатъци. При условие, че Продавачът не е в състояние да отстрани дефектите, негово задължение е да подмени повредените стоки в срок до 30 (тридесет) дни след гореуказания срок. При невъзможност за замяна на дадена дефектна стока, Продавачът е длъжен да върне на Купувача платената от последния цена за тази стока.
4.3. Гаранционните периоди ще важат също и за поправената или подменената стока.
4.4. Продавачът не носи отговорност за влошаване качеството на стоките поради неправилно съхранение на стоките от Купувача, както и в следствие на неспазване условията за експлоатация от страна на Купувача.
4.5. Освен в случаите, изрично упоменати в настоящите ССУПД, Продавачът не е длъжен да приема обратно върната от Купувача стока, поръчана от последния и доставена от Продавача съобразно настоящите ССУПД или съгласно допълнителен договор или конкретна поръчка за доставка (ако са налице такива).
5. НЕУСТОЙКИ
5.1. При неточно и забавено изпълнение на задълженията си, Продавачът ще дължи на Купувача неустойка в размер на 0.1% (нула цяло и една десета от процента) от стойността на неизпълнението за всеки просрочен ден след договорения срок за изпълнение, но не повече от общо 20% (двадесет процента), като първите пет дни се считат за свободни от санкции.
5.2. При неточно и забавено изпълнение на задълженията си, Купувачът ще дължи на Продавача неустойка в размер на 0.1% (нула цяло и една десета от процента) от стойността на неизпълнението за всеки просрочен ден след договорения срок за изпълнение, но не повече от общо 20% (двадесет процента), като първите пет дни се считат за свободни от санкции.
5.3. При неоснователно едностранно прекратяване на договора или поръчката за доставка, неизправната страна ще заплати на изправната страна еднократна неустойка в размер на 20% (двадесет процента) от стойността на договора или поръчката за доставка, която е останала неизпълнена.
6. ФОРС МАЖОР
6.1. В случай на форс мажор и доколкото форсмажорните събития се отразяват върху изпълнението на задълженията на Продавача и Купувача, сроковете за изпълнение трябва да бъдат удължени за времето, през което за траели форсмажорните условия. Ако длъжникът е бил в забава към момента на настъпване на обстоятелство на форсмажор, той не може да се позовава на форсмажор.
Под форсмажор се разбират такива обстоятелства, които са настъпили след сключване на договора или приемане на поръчката за доставка и са извън контрола на Продавача или Купувача.
6.2. Двете страни трябва да се уведомят взаимно за началото и края на форсмажорните събития.
6.3. Ако действието на форсмажора трае повече от 60 дни, всяка една от страните след този срок има право да се откаже от договора или поръчката за доставка с писмено уведомление до ответната страна, без да дължи неустойки.
В този случай Продавачът трябва да възстанови на Купувача всички получени до датата на прекратяване суми, за които няма доставени стоки, без лихва по тях, а Купувачът се задължава да изплати стойността на доставените и останали при него неплатени стоки след прекратяване действието на форсмажора.
7. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ИЛИ ПОРЪЧКАТА ЗА ДОСТАВКА.
Договорът или поръчката за доставка могат да бъдат прекратени при следните случаи:
7.1. По взаимно съгласие на двете страни, изразено в писмена форма.
7.2. От всяка една от страните без причина – с 60 (шестдесет) дневно писмено предизвестие.
7.3. Купувачът може да развали договора или поръчката за доставка частично или изцяло, без това да попречи на правото на неустойки или търсенето на обезщетение за претърпени вреди и/или пропуснати ползи вследствие нарушаването на договора или поръчката за доставка, чрез писмено съобщение до Продавача:
(а) в случай, че Продавачът не успее да достави част или цялото количество стоки за повече от 30 дни /с изключение на форс мажор/ след договорените срокове за доставка;
(б) в случай, че Продавачът не успее да изпълни някое свое друго задължение по договора или поръчката за доставка, или ако Продавачът не успее да започне отстраняването на неизпълнението до 30 дни /с изключение на форс мажор/ след като му е било поставено писмено искане за това.
7.4. Продавачът може, без това да попречи на правото на неустойки или търсенето на обезщетение за претърпени вреди и/или пропуснати ползи вследствие нарушаването на договора или поръчката за доставка, чрез писмено съобщение до Купувача да развали договора или поръчката за доставка в случай, че Купувачът не успее да заплати доставените стоки за повече от 30 дни /с изключение на форсмажор/ след договорените срокове за плащане.
7.5. При настъпване на Форсмажор, съгласно т.6.3.
7.6. Всяка от страните може да прекрати договора или поръчката за доставка с писмено известие към другата страна, без компенсации за ответната страна, ако някоя от страните изпадне в трайна неплатежоспособност или влезе в производство по несъстоятелност/банкрут или ликвидация.
В този случай Купувачът ще има право да запази доставената по-рано по договора или поръчката за доставка стока, като е длъжен да заплати получената стока в договорените срокове.
7.7. В случаите на т.7.1., 7.2. или 7.5. страните подписват двустранен протокол за уреждане на финансовите взаимоотношения към момента на прекратяване на договора или поръчката за доставка.
8. ДРУГИ УСЛОВИЯ.
8.1. В случай на забава на Купувача за заплащане на доставена стока по дадена поръчка, Продавачът има право да спре изпълнението на последващи поръчки-доставки до погасяването от Купувача на всички просрочени задължения по издадени от Продавача фактури.
8.2. Продавачът има правото да променя настоящите ССУПД, както и да променя цените на стоките по всяко време, без ограничение. В случай на промяна на цените на стоките, Продавачът е длъжен да уведомява Купувача с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие, с изключение на поръчките, за които Продавачът вече е дал потвърждение. Ако Купувачът пропусне да направи писмено възражение преди датата на влизане в сила на такова увеличение на цените или изменение на ССУПД, ще се счита, че той го приема безусловно.
8.3. Поръчки се приемат съгласно настоящите ССУПД или съгласно допълнителен договор или конкретна поръчка за доставка (ако са налице такива). Всякакви модификации на оферти или приемания на поръчки, които не са изрично потвърдени писмено от Продавача, ще бъдат смятани за невалидни. Отмяна на направена от Купувача и приета от Продавача поръчка може да се направи само по общо съгласие на Страните.
8.4. Всеки срок за доставка на продукти, визиран в настоящите ССУПД или съгласно допълнителен договор или конкретна поръчка за доставка (ако са налице такива), ще се счита само за приблизителен (ориентировъчен). Продавачът се задължава да полага необходимите усилия за спазването на срока на доставка, но няма да носи отговорност за забава на доставката по причини, за които няма вина, в т.ч. за забава по вина на превозвачи, държавни или местни органи на власт или други трети лица, както и поради метеорологични или пътно-транспортни проблеми или други причини, които имат пряко или косвено отношение към доставката.
8.5. Информация от инженерно или техническо естество, препоръки, инструкции за инсталиране и употреба или друга информация/материали, свързани с Продуктите доставяни от Продавача, се предоставя на Купувача единствено за удобство и не представлява гаранция по какъвто и да е начин. За Продавача няма да възникнат задължения във връзка с продукт, доставян от Продавача, който е бил модифициран или повреден от Продавача или друго трето лице, или за продукт, който е бил експлоатиран, съхраняван или транспортиран по начин, който не е в съответствие с техническата спецификация или с другата информация за продуктите.
8.6. Купувачът се съгласява, че Продавачът няма да носи отговорност за каквито и да било телесни, имуществени или неимуществени преки или косвени вреди, произтичащи от употребата или невъзможността за употреба на които и да е от продуктите, доставяни от Продавача. В случай, че договорът бъде прекратен без да е налице вина на Продавача (включително и при прекратяване без причина), Продавачът не носи отговорност за вреди, претърпени от Купувача във връзка с или в резултат на това прекратяване, включително каквито и да било разходи, загуба на клиенти, загуба на добрата репутация на Клиента или пропуснати ползи. Купувачът се съгласява, че преди или по време на действието на договора или след неговото прекратяване отговорността на Продавача относно стока, предмет на поръчка, продажба и/или доставка съгласно настоящите ССУПД или допълнителен договор или конкретна поръчка за доставка, се разпростира и ограничава само до размера на стойността (цената) на съответната поръчана, продадена и/или доставена стока.
8.7. Продавачът може да отстъпва и/или да прехвърля (изцяло или частично) своите права и/или задължения по договора към всяко дружество от групата на Продавача, когато това дружество е пряко или непряко свързано с Продавача, в т.ч. и към дъщерно дружество и/или дружество-майка.
9. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.ПОДСЪДНОСТ.
За неуредените с настоящите ССУПД, или с допълнителен договор или с конкретна поръчка за доставка въпроси ще се прилагат разпоредбите на законодателството на Република България. Всички спорове отнасящи се до настоящите ССУПД, или допълнителен договор или конкретна поръчка за доставка ще бъдат решавани от компетентния съд в град София.
10. ВАЛИДНОСТ. ИЗМЕНЕНИЯ.
Всякакви последващи допълнения или изменения на настоящите ССУПД ще бъдат публикувани в интернет страницата на Продавача: https://irbis.bg. С отправянето на поръчка за продажба и доставка на стока/и от Купувача към Продавача ще се счита, че Купувачът е запознат напълно с настоящите ССУПД и ги приема безусловно.